Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sa l k bilgi teknolojisi i leri

Lanner Ýþletme Süreç Simülasyonu Teknolojisi
Bugün, TEC Araþtýrma Analisti Gabriel Gheorghiu iþ süreci simülasyon yazýlým saðlayýcýsý Lanner Grup odaklanýr. Gabriel Lanner tarihi, ürün ve pazar bakar pozisyon ve iþ süreçleri simüle yazýlýmý kullanarak artýlarýný ve eksilerini açýklar.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  yönetmek yardýmcý olabilir, ancak sadece bazýlarý BPM simülasyon fonksiyonlar sunan bir adým daha ileri gidiyoruz (BPM) çözümleri. Bu tür çözümler iþ süreçleri deðiþiklikleri için farklý senaryolar simüle ve bir þirketin faaliyetleri hakkýnda olabilir potansiyel etkilerini belirlemek için kullanýlabilir. Lanner iþ süreci simülasyon yazýlým bu tip saðlayan satýcýlarý biridir. Ben Geoff Kanca, Lanner de BPM çözümleri müdürü, konuþmak ve daha iyi iþ süreci Devamı…
Hastane Bilgi Sistemleri -HIS
 
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sa l k bilgi teknolojisi i leri


Kimse Bu Gördükleri ise Bilgi Ne Ýþe Yarar?
Detaylý tarihi bilgiler tutulmasý teoride harika bir fikir, ama nasýl anlýk kararlar saðlamak için güncel verilerle birleþtirilebilir? Ýki þirket ortak e-ticaret önemli bir sorunu çözmek için.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  ve iþ zekasý , saðlýk iþ zekasý , perakende iþ zekasý /> Kimse Bu Gördükleri ise Bilgi Ne Ýþe Yarar? D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kimse Bu Gördükleri ise Bilgi Ne Ýþe Yarar? D.         Geller ve M. Reed          - Haziran         16, 2000 Etkinlik         Özet         Smith-Gardner veri araya yazýlým ürünleri oluþturur ve satýyor         bir þirketin operasyonel veri kanallarý tüm. Bunlar son zamanlarda açýkladý Devamı…
Oy Kullanma Teknolojisi: Koþullar ve Çözümleri Bir Deðerlendirme
Delikli kart oy pusulasý kullanýmý yarattýðý sorunlar, son ABD Baþkanlýk seçimleri sýrasýnda eski bir teknoloji, teknolojik deðiþim ile uðraþýrken iþletmeler her gün karþý karþýya olanlarý benzer. Bu nedenle en iþletmelerin önemli bir bilgi teknolojisi karar yaklaþým olacaðý þekilde oy teknoloji sorunlarý incelemek öðreticidir.

sa l k bilgi teknolojisi i leri          içgüdüsel güvensizlik bilgisayar teknolojisi ve tümüyle kaçýnmak olacaktýr. Bu         sorunlarý iþletmeler her gün karþý karþýya olanlarý benzer         teknolojik deðiþim ile ilgili. Bu nedenle incelemek öðreticidir         Birçok iþ yaklaþým olacaðý þekilde teknoloji konularý oy         önemli bir bilgi teknolojisi karar. Evrim         Punch Kart Teknolojisi         Delikli kart teknolojisi en az 60 yýl Devamı…
Bilgi Üreticileri WebFOCUS Yeni duyurdu
Bilgi Üreticileri A.Þ., (IBI) e-iþ desteklemek için tasarlanmýþtýr iþ zekasý araçlarý yeni bir paketi yayýmladý. Ürünün sürümü 4.3 yeniden tasarlanmýþ ve Microsoft Office 2000 ve BackOffice 2000 ile entegrasyon ek olarak, kablosuz ve XML için etkin olmuþtur. Kendi Zirvesi 2000 Kullanýcý Konferansý'nda duyurulan IBI ürün iþ zekasý teknolojileri teknik olmayan kullanýcýlara hitap edecek umuyor.

sa l k bilgi teknolojisi i leri          e-iþ desteklemek için tasarlanmýþtýr zekasý araçlarý. 4.3 býrakýn         ürün ek olarak, yeniden tasarlanmýþ ve kablosuz ve XML için etkin olmuþtur         Microsoft Office 2000 ve BackOffice 2000 ile entegrasyon. Açýklandý         kendi Zirvesi 2000 Kullanýcý Konferansý nda, IBI ürün hitap edecek umuyor         iþ zekasý teknolojileri teknik olmayan kullanýcýlar için. IBI         onlar teknik olmayan Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  bu geniþ stratejik yaklaþým, satýþ tarafýnda uygulanmamýþtýr. Bu bilgi teknolojisi daðýtma konusunda son zamanlarda iyi bilgilendirilmiþ ve disiplinli alýcýlar ve satýn alma yöneticileri arasýnda görülen düþünce tür eksik olan (BT) fiyatlandýrma süreçlerini analiz sistemleri, fiyatlandýrma optimizasyonu, satýþ gücü eðitim ve deðer zincirinin alt bileþenleri fiyat uygulama. Bir baþka önemli eksikliði yürütme izleme, analiz ve raporlama baþa çýkmak için, Devamı…
Ariba Yazýlým Ýçin Yeni Sürüm
Bu üçkâðýt ile oldu gibi Meþgul, Ariba hala Ariba Alýcý yazýlým yükseltme serbest býrakmak için zaman buldu.

sa l k bilgi teknolojisi i leri          Özet         Ariba, Inc satýn tarafý yazýlým genel duyurdu.         yeni sürüm, Ariba Alýcý 7.0, uluslararasý ve birlikte çalýþabilirlik vurgular.         Ariba Alýcý önce Ariba ORMS denirdi.       Lider         yeni özellikler listesi küreselleþme. Yazýlým mevcuttur         Sekiz dil ve destekler ve çoklu para birimleri dönüþtürür. Uluslararasý         þirketler birkaç farklý para faaliyet ve üçüncü Devamı…
Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor?
Deðiþen iþ ortamlarý için hýzlý yanýt için gerek iþ süreçleri yönetimi (BPM) büyüme sonuçlandý. Bu nedenle, BPM satýcýlarý iþletmelerin fonksiyonel gereksinimlerini karþýlamak için birleþme ve satýn alma stratejileri baþlamadan.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  otomasyonu ve adaptörleri ile kurumsal uygulamalar entegre ederek belirli sektörler veya bölme mevcut sistemlerini asimile baþladý. Kurumsal kaynak planlama (ERP), müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) satýcýlarý þu anda geliþen edildi. CRM yazýlým bilgi sistemleri dahil olmak üzere Onlar ERP yazýlýmý ile iþlem sistemleri otomatik. Beþ yýl sonra, iþ süreçleri entegrasyonu (BPI) çözümleri, yani iþ süreci modelleme, iþ-to-Business (B2B) Devamı…
Tatil Sezon Deðiþen Yüzü
Bu Santa Çin taþýnmaya gerekir gibi görünüyor! Yurt dýþýnda seyahat ederken (düþük ücretli ülkelere dýþýnda) aslýnda yerel olarak ziyaret ettiðiniz bölgede yapýlan öðeleri bulmak için giderek daha zor hale gelmektedir. Markalar, þirketler ve tüketiciler için bu etkileri nelerdir?

sa l k bilgi teknolojisi i leri   tedarik zinciri yönetimi yazýlým saðlayýcýlarý , tedarik zinciri yönetimi çözümleri , tedarik zinciri yönetimi sistemi , tedarik zinciri yönetim sistemleri , tedarik zinciri yönetimi teknolojisi tedarik zinciri yönetimi araçlarý , tedarik zinciri yönetimi ulaþým , tedarik zinciri yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu , tedarik zinciri süreçlerini , tedarik zinciri tedarik , tedarik zinciri yazýlým , tedarik zinciri stratejisi uygulama geliþtirme dýþ kaynak , arka ofis dýþ Devamı…
MAPICS bir Frontstep Way Ýleri Atýlým için Bölüm 3: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
. NET tabanlý ürün elde yararýna belirgin iken, olumsuz geçmiþte þirketlerin farklý teknolojiler sayesinde, MAPICS þimdi kimin kendi AS/400 ve Frontstep Ýlerleme iki temel eski müþterileri, bakmak için yük olacak da Bu aþamada tek ortak sürekli kaygý olabilir.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> MAPICS bir Frontstep Way Ýleri Atýlým için Bölüm 3: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments MAPICS, Frontstep Tarih Açýk   25 Kasým MAPICS, Inc (NASDAQ: MapX) ve Frontstep,   A.Þ. (NASDAQ: FSTP) geniþletilmiþ iþletme, ünlü küresel saðlayýcýlarý   dünya çapýnda üreticileri için çözümler, kesin bir bir imzaladýðýný açýkladý � Devamı…
OKENA Öncüleri Yeni Nesil Saldýrý Önleme
Saldýrý önleme saldýrý tespit için daha akýllý bir alternatif olarak geliþti. Pioneer OKENA kurallarý içine uygulama davranýþlarýnýn eþleþtirilmiþ ve ön izinsiz eriþimi engellemek için bu davranýþ kurallarýný kullanýyor. Bu ikinci nesil bir yaklaþým önemli alt satýrýnda tasarrufu saðlar ve diðer görevler için BT kaynaklarýný boþaltýr.

sa l k bilgi teknolojisi i leri  OKENA Öncüleri Yeni Nesil Saldýrý Önleme OKENA Öncüleri Yeni Nesil Saldýrý Önleme L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments OKENA Yeni Nesil Saldýrý Önleme Öncüleri     Özellikli Yazar - Laura Taylor - 6 Ocak 2002 Giriþ Saldýrý     önleme saldýrý tespit için daha akýllý bir alternatif olarak geliþti. Pioneer OKENA vardýr     kurallarý içine uygulama davranýþlarýnýn eþleþtirilir ve önlemek için bu davranýþ kurallarý kullanýyor     ön müdahalelerine. Devamı…
Oracle APS Onun Çýkýþýný Yaptý
Oracle Corporation resmen zamanki tantana arasýnda kendi Ýleri Planlama ve son zamanlarda Çizelgeleme (APS) uygulamalarý yayýnladý. Önümüzdeki uzun, APS hala karþýlamak için önemli bir zemin vardýr.

sa l k bilgi teknolojisi i leri   ve Oracle Üretim         Planlama SAP nin Ýleri Planlama rekabet bir cevap ve         Doktoru tedarik zinciri paketi gibi best-of-cins olgun ürünler         satýcýlarý i2 Teknolojileri ve Manugistics gibi. Belirtilen avantajlarý arasýnda         tek bir veri modeline diðer planlama sistemleri üzerinde APS, Oracle noktalarý         hýzlý hem yüksek kapsayacak þekilde tek, küresel bir plan oluþturmak olduðunu         ortadan kaldýrarak Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others